© Gary Aro Ruble 2005

Gorilla

Taken at the San Francisco Zoo.